Course curriculum

 • 1

  Welcome to Shui Tao

  • Welcome to Shui Tao!

 • 2

  Foundational Stances

 • 3

  Foundational Kicks

  • Front Kick - Zheng Ti Tui

  • Side Kick - Ce Chuai Tui

  • Inside kick- Li He Tui / Outside Kick - Wai Bai Tui

 • 4

  Foundational Strikes & Blocks

  • Punch - Chong Chuan

  • Knife Hand (chop)

  • High Block

 • 5

  Wu Bu Quan - Five Stance Form

  • Wu Bu Quan - Part 1

  • Wu Bu Quan - Part 2

  • Wu Bu Quan - Part 3

  • Wu Bu Quan - Part 4

  • Wu Bu Quan - Part 5